Self Introduction:
Dàjiā hǎo, wǒ xìng Chen jiào Amy. Wǒ èrshíyī suì. Wǒ shì Taiwanrén kěshì wǒ zài Měiguó zhǎng dà. Wǒ shì Taiwan Dàxuéde xuéshēng. Wǒ xǐhuān tīng yīnyuè háiyǒu gēn péngyǒu qù chī hǎochīde dōngxī.

Previous Lesson Next Lesson