Dialogue:
A: Nǐ bān dào nǐ xīnde gōngyù le ma?
B: Ēn.  Wǒ zuótiān wǎnshàng cái bān hǎo.
A: Nǐ juéde nàge dìfang zěnme yàng?
B: Gǎnjué shūfu duō le.  Wǒ zhōngyú kěyǐ zài zìjǐ de chúfáng zhǔfàn.
A: Suǒyǐ nǐ shénme shíhòu yào qìngzhù nǐ bān xīn jiā?
B: Wǒ hái xūyào yīxiē shíjiān.  Yīnwèi kètīng yǒudiǎn luàn.  Érqiě wǒ háiyǒu yīxiē dōngxī yào bān dào wòshì lǐmiàn.
A: Méi guānxi.  Nǐ kěyǐ màn màn zuò.  Yīnwèi nǐ cái zhù zài zhèlǐ yī tiān éryǐ.

Previous Lesson Next Lesson