Self Introduction:

Nǐ hǎo, wǒ jiào Raphael. Wǒ hěn xǐhuān Yàzhōu de wénhuà. Suǒyǐ zhècì wǒ hěn kāixīn néng lái dào Táiwān. Wǒ tīng shuō zhèlǐ yǒu hěnduō jièshào Zhōngguó wénhuà de bówùguǎn, miào háiyǒu gǔjì. Wǒ yě tīng shuō Táiwān yǒu hěnduō hǎochī de xiǎochī. Zuìhòu, wǒ xīwàng wǒ zài Táiwān kěyǐ jiāo dào hěnduō xīn de péngyǒu.

Previous Lesson Next Lesson