Self Introduction:

Nǐ hǎo, wǒ jiāo Cindy. Wǒ hěn xǐhuān dào Yǎzhōu lǚyóu. Qùnián wǒ qù Rìběn, yīnwèi wǒ yǒu hěnduō péngyǒu zài nà biān. Wǒ juéde tāmen de shíwù hěn hǎo chī.  Ránhòu tāmen nà biān de jíngsè hěn piàoliàng. Wǒ qù de shíhòu, wǒde péngyǒu dōu dài wǒ qù bù yīyàng de dìfāng wán.  Wǒ zuì xǐhuān de dìfāng shì bówùguǎn, yīnwèi wǒ kěyǐ liǎojiě Rìběn de wénhuà. Wǒ dùzi è de shíhòu, wǒ xǐhuān qù Rìběn de cāntīng chīfàn.

Previous Lesson Next Lesson