Dialogue:

A: Nǐ hǎo. Nǐ shì nǎyīguóde rén?
B: Wǒ shì Rìběnrén.
A: Kěshì nǐde Zhōngwén shuōde zhème hǎo.
B: Nǎlǐ nǎlǐ. Wǒ yào xuéde hái hěnduō.
A: Jìxù jiā yóu
B: Xièxie, wǒ huìde.

Previous Lesson Next Lesson