CT_416: Podcast Review

Vocabulary:
Fēilǜbīn
mínzhǔ
Mǎnílā
huǒshān
nóngyè
jiāgōng
jiāoqū
tǒngzhì
dìrè
shuǐlì
duōyuán


CT_412: Podcast Review

Vocabulary:
Nánbànqiú
xùmù
mùchǎng
gèzhǒng
gāoyuán
Kānpéilā
Xuělí
Mò’ěrběn
shùliàng
Xīlà
xiāngdāng


CT_408: Podcast Review

Vocabulary:
Bólín
gāosùgōnglù
tiělù
shízìlùkǒu
zhèngzhì
Dōngdé
Xīdé
tǒngyī
zhīyī
lǐngdǎo
jiānchí


CT_404: Podcast Review

Vocabulary:
Bānámǎ
Zhōng Měizhōu
rèdài
yùnhé
liánjiē
Dàxīyáng
Tàipíngyáng
zhímíndì
fēnggé


CT_400: Podcast Review

Vocabulary:
píngyuán
dìqū
Wòwàihuá
Duōlúnduō
Wēngēhuá
yuánzhùmín
jízhōng
tiānránqì
gèdì
réncái


CT_397: Podcast Review

Vocabulary:
huódòng zhōngxīn
tānwèi
shètuán
xīnshēng
shè
tán
mèilì
zhuī


CT_396: Podcast Review

Vocabulary:
Délǐ
zōngjiào
wénmíng
wǔdǎo
nánwàng
měishí
xiāngliào
jiānglái


CT_392: Podcast Review

Vocabulary:
Yīnggélán
Sūgélán
Wēi’ěrshì
Běi Ài’ěrlán
nǚwáng
wénxué
wénxuéjiā
shìjì
Pītóusì
tídào
Shāshìbǐyà
Hālì-Bōtè
huàtí


CT_388: Podcast Review

Vocabulary:
Nánhán
Shǒu’ěr
Fǔshān
dìwèi
pàocài
zhǒnglèi
fēngyè
táiquándào
yùndàohuì